GOLF SEDÍN

EU page

EU

Tento projekt bol
realizovaný s podporou 

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

KAHR

Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

SIEA

Slovenská inovačná
a energetická agentúra

   
   
   
Názov projektu: GOLF RESORT SEDÍN
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 3 Cestovný ruch
Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Názov a sídlo prijímateľa: TST Invest, a.s.
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
Stručný opis projektu: Výstavbou 18 jamkového golfového ihriska prístupného pre širokú verejnosť dôjde ku zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu v spádovej oblasti  Galanta – Senec. 
Miesto realizácie projektu: Veľké Úľany
Obdobie realizácie: 07/2014 – 12/2015
Výška poskytnutého príspevku: 795 875,78 EUR
   
   

www.economy.gov.sk

 

www.siea.sk

 

 

X